Ple ordinari de l'Ajuntament de Vic

Dilluns, 4 Març, 2013 - 18:00
Ajuntament de Vic

A)   ESBORRANY DE LES ACTES DE 14 DE GENER I 4 DE FEBRER DE 2013

 

B)     PROPOSTES D'ACORD I DICTÀMENS

 

1      DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DE NOU PORTAVEU I SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP

 

2      DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL REGIDOR SR. MARC BARNOLAS COM A MEMBRE DEL CONSELL RECTOR DE L'OFIM

 

3      DESIGNAR UN MEMBRE NO REGIDOR AL CONSELL RECTOR DE L'OFIM

 

4      APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VIC

 

5      APROVAR L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 20 DE MARÇ DE 2012 PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PUNT DE TROBADA A LA COMARCA D'OSONA

 

6      APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A LA CESSIÓ D'ÚS DE L'ESPAI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PUNT DE TROBADA A VIC I LA COMARCA D'OSONA

 

7      APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CASINO DE VIC PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 

8      APROVAR EL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, RELATIU AL TRASPÀS DE LA CARRETERA BV-4316, ENTRE EL  PK 0+000 I EL PK 0+780 I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ D'AQUESTA CARRETERA ENTRE EL PK 0+000 I EL PK 0+380

 

9      APROVAR LA CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL VICDONES-SIAD OSONA I EL DE GESTIÓ DE L'HABITATGE I LA SUPRESSIÓ DELS FITXERS PROGRAMA CLARA I PUNT DONA

 

10   ENCOMANA DE GESTIÓ DE SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A PARCTEC VIC, SL

 

11   RECTIFICAR L'ACORD DEL PLE DE 14.01.2013 DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE TARIFES DEL TRANSPORT URBÀ

 

12   APROVAR LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS INDIVIDUALITZADES A LA CIUTADANIA

 

13   ADMETRE A TRÀMIT LA INICIATIVA PER A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT DE LA CIUTAT ANTIGA DE VIC

 

C)      RESOLUCIONS, MOCIONS I ALTRES INTERVENCIONS

 

1      RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

 

2      MOCIONS

 

a) MOCIÓ DE PXC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DETECCIÓ DE ROBATORI DE CABLEJAT ELÈCTRIC EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC

 

b)  MOCIÓ DE PXC CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

 

c) MOCIÓ DE LA CUP I ICV EN CONTRA DE LA REPRESSIÓ ALS MOVIMENTS SOCIALS

 

d) MOCIÓ PRESENTADA PER ERC I OBERTA ALS ALTRES GRUPS EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

e) MOCIÓ DE SI I LA CUP SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L'AJUNTAMENT DE VIC

 

3      ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

4      PRECS I PREGUNTES